Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „Мацаница”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Мацаница“ ЕООД, наричано по-долу „Мацаница”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www. macanica.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Мацаница” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 206687247 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 128.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.macanica.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.macanica.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Мацаница” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Мацаница”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Мацаница”.

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „Мацаница” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2 “Мацаница” e електронен магазин, достъпен на сайта www.macanica.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Мацаница” стоки.

Чл. 3 (1) “Мацаница” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.macanica.bg и на IP адреса на Потребителя.

(2) “Мацаница” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от “Мацаница”.

Чл. 4 (1) “Мацаница” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, “Мацаница” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Мацаница” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
(4) При по-малко от пет записали се за събитие, такова няма да се състои. Презаписване е възможно.
(5) При избиране на опция „Плащане в брой“, екипът на „Мацаница“ се свързва с вас за потвърждаване на резервацията в срок от 2-3 дни преди събитието. В случай, че не осъществим контакт с вас, резервацията се счита за анулирана.

(6) Ако ползвате ваучер за посещението си в „Мацаница“, то той  трябва да бъде показан физически в деня на събитието, не са валидни ваучери, които не са разпечатани и са дигитални.

Чл. 5 (1) “Мацаница” събира и използва информацията по чл. 3 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени) и съгласно политиката за поверителност на “Мацаница”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

(3) За целите на директния макретинг е необходимо изричното съгласие на Потребителя, което се дава чрез платформата на “Мацаница”.

(4) Снимки на детето/децата ви и на вас, заснети във връзка със събития, кампании и инициативи в „Мацаница“, да бъдат публикувани в интернет сайта, инстаграм и фейсбук страницата, както и да бъдат използвани в печатни материали, свързани с популяризиране на компанията.
Снимките ще се използват с образователна и познавателна  цел и с цел споделяне на добри практики.

Чл. 6 Личните данни, които потребителя предоставя, както и личните данни, които “Мацаница” изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от “Мацаница” в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност на “Мацаница” и останалото действащо законодателство .

Чл. 7 (1) За сключване на договор с “Мацаница”, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на “Мацаница”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност на “Мацаница” и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност на “Мацаница”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на “Мацаница”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. “Мацаница” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “Мацаница” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на “Мацаница” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Мацаница” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 8 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на “Мацаница”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на “Мацаница”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на “Мацаница”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно “Мацаница” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на “Мацаница”, за да сключват договори за предлаганите от “Мацаница” услуги на уебсайта.

(2) Договорът за покупко-продажба на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на “Мацаница”.

Чл. 10. (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2) След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на “Мацаница”, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга.

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявкятя чрез интерфейса на уебсайта.

(4) При избор на услуга, Потребителят получава потвърждение по имейл, че услугата му е заявена.

Чл. 11 (1) Заявката на услугата се изпълнява след като “Мацаница” се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

(3) “Мацаница” не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 12 (1)Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства “Мацаница” си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

(2) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като “Мацаница” се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

Чл. 13 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 2-дневен срок преди датата на изпълнение на услугата. При отказ след този срок, Потребителя дължи на “Мацаница” неустойка в размер на 100 % (сто процента) от стойността на заявената услуга.

(2) За да упражни правото си по тази клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „“Мацаница” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието.

Чл. 14 “Мацаница” възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията на чл. 13 от Общите условия, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка.

Чл. 15 “Мацаница” си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

Чл. 16 “Мацаница” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 17 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на “Мацаница”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “Мацаница”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 18 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “Мацаница” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на “Мацаница” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “Мацаница”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “Мацаница”, Потребителя дължи на “Мацаница” неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава “Мацаница” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от “Мацаница” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “Мацаница” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на “Мацаница” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Мацаница”.

Чл. 19 (1) “Мацаница” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) “Мацаница” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на “Мацаница” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) “Мацаница” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. “Мацаница” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 20 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “Мацаница” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от “Мацаница” услуги.

(3). При прекратяване на договора “Мацаница” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 21 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 22 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 23 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 24 (1) “Мацаница” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми “Мацаница” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 25 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България